PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W
DZIERZGONIU

Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko: Milena Piątek
2. Nazwa placówki: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu
ul. Zawadzkiego 38 A
82-440 Dzierzgoń
3. Stanowisko: nauczyciel języka rosyjskiego
4. Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
5. Studia: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie
Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia Wschodniosłowiańska
I. Staż:
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2012r.
3. Opiekun stażu: mgr Elżbieta Błędzka-Gorzeja
4. Dyrektor placówki: mgr Krystyna Burdyńska

II. Cele stażu:
a) CEL PODSTAWOWY:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
b) CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole gimnazjalnej.
5. Uczestniczenie w zajęciach doskonalących warsztat pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich z prowadzącym.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
7. Podniesienie kwalifikacji, pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego bądź pozaszkolnego, jak również samokształcenie.
III. Plan rozwoju zawodowego
PLANY DZIAŁANIA
I. STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO-ORGANIZACYJNA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania, przedmiotowy system oceniania, dziennik zajęć, rozkłady zajęć, harmonogram dyżurów nauczycielskich. Wrzesień, Październik 2011r. Notatki własne.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń, itp. Wrzesień 2011- Maj 2012r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
3. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2011- Maj 2012r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
4. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Wrzesień 2011 r.- Maj 2012r. Organizacja zajęć własnych.
5. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 3a Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. Wrzesień 2011r. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
6. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Rozmowa na temat systemu awansu zawodowego. Opracowanie harmonogramu spotkań (częstotliwość, uwzględnienie zajęć prowadzonych i obserwowanych).
Opracowanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem stażu. Wrzesień 2011r.
Omówienie zasad współpracy.

Plan rozwoju zawodowego.
7. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2011r.
Plan Rozwoju Zawodowego.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2011- Maj 2012r. Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Autorefleksja i autoanaliza. Maj 2012r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2012r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.

II. STREFA ROZWOJU ZAWODOWEGO-OSOBISTA
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2011r. Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
Udział w planowaniu i pracach zespołu języków obcych. Udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (WODN, warsztaty, konferencje metodyczne).
Opracowanie założeń do realizacji.
Lektura czasopism pedagogicznych oraz literatura tematyczna w języku rosyjskim ,,Огонёк”, ,,Известия’’, ,,Независимая газета’’, ,,Аргументы и факты’’ и другие. Wrzesień 2011r. - Maj 2012r. Lista obecności.
Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Opracowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2011r. - Maj 2012r. Teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym.
Portale internetowe.
4. Zorganizowanie klasowych i szkolnych konkursów o tematyce rosyjskiej. Przygotowanie uczniów do konkursów. Wrzesień 2011r. - Maj 2012r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Współorganizowanie spotkań pozalekcyjnych w szkole. Pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych (uroczystości, święta, itp.) Wrzesień 2011r. - Maj 2012r. Potwierdzenie opiekuna stażu.
6. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Korzystanie z komputera i Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, np. do przygotowania lekcji. Wrzesień 2011r. - Maj 2012r. Scenariusze lekcji.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera.
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Określenie roli nauczyciela języka rosyjskiego. Tworzenie zestawów testów, konspektów, gromadzenie materiałów dydaktycznych. Opracowywanie kart pracy ucznia.
Aktywna praca w zespole języków obcych. Wrzesień 2011r. – Maj 2012r. Pomoce dydaktyczne.
8. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań; praca wg opracowanej przez zespół strategii pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem z trudnościami edukacyjnymi. Pomoc w różnorodnych imprezach kulturalnych o oświatowych w szkole.
Konsultacje dla uczniów słabszych oraz zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z języka rosyjskiego.
Wrzesień 2011r. – Maj 2012r. Sprawozdania z imprez. Dziennik zajęć pozalekcyjnych.

III. STREFA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Rozmowy z wychowawcami klas.
- (w razie konieczności) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wrzesień 2011r. - Maj 2012r. Dokumentacja.
2. Współpraca z wychowawcami klasy. Rozmowy, konsultacje, spostrzeżenia (pozytywne i negatywne) dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej w danej klasie. Wrzesień 2011r. - Maj 2012r. Dokumentacja nauczyciela stażysty.
3. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych zgodnych z Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki Gimnazjum. Zapewnienie uczniom opieki na lekcjach.
Kształtowanie właściwych postaw moralnych i patriotycznych.
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Wrzesień 2011r. - Maj 2012r. Dokumentacja szkoły.

IV. STREFA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych. Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Wrzesień 2011r. Harmonogram spotkań.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy. Krótkie omówienie spostrzeżeń. Wrzesień 2011r. – Maj 2012r. Wnioski własne z obserwacji zajęć.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z osobą hospitującą, analiza, ewaluacja. Wrzesień 2011r. – Maj 2012r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Gromadzenie dokumentacji. Analiza dokumentacji i korzystanie z wniosków. Wrzesień 2011r. - Maj 2012r. Autorefleksja. Dokumentacja nauczyciela stażysty.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Wnioski na przyszłość. Opis planów zawodowych. Maj 2012 r. Teczka stażysty.
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)
Zatwierdzam do realizacji