Plan rozwoju zawodowego - j. niem. - MJP

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Małgorzata Jasiewicz-Parafjanowicz

Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu

Przedmiot nauczany: język niemiecki

Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.

Opiekun stażu:          mgr Renata Peć

Dyrektor szkoły:       mgr Maciej Karabin

Z-ca dyrektora:         mgr Karina Pałka

I  SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – ORGANIZACYJNA

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMINY

DOWODY REALIZACJI

 1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
 • Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 • Napisanie planu rozwoju zawodowego.

(IX 2013)

 • Rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
 • Napisanie planu rozwoju zawodowego
 1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
 • Rozmowa wstępna i

określenie zasad współpracy.

 • Podpisanie kontraktu

 

(IX 2013)

 • Współpraca z opiekunem stażu

 

 1. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
 • Analiza dokumentacji:
 • Statut szkoły;
 • Plan Pracy Szkoły;
 • WSO;
 • Program Wychowawczy;
 • Program Profilaktyki.
 • Zapoznanie się z prawami i obowiązkami ucznia.
 • Prowadzenie dzienników lekcyjnych i konspektów.

 

(X 2013 oraz w okresie trwania stażu)

 • Potwierdzenie opiekuna stażu
 • Zapisy w dziennikach, konspekty
 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
 • Udział w Radach Pedagogicznych.
 • Współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami i z rodzicami
 • Praca w zespołach przedmiotowych i samokształceniowych

Okres stażu

 • Potwierdzenie opiekuna stażu
 • Potwierdzenie przewodniczącego zespołu
 1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy nauczyciela
 • Obserwacja, zajęć i lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

 

 • Uczestnictwo w spotkaniach z opiekunem stażu, rozmowy, wspólna analiza obserwowanych zajęć, formułowanie wniosków, wskazówek do dalszej pracy
 • Udział w formach doskonalenia zawodowego (szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne)
 • Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

 

Okres stażu

 • Notatki z hospitacji
 • Notatki ze spotkań
 • Zaświadczenia

 

 • Wykaz przeczytanej literatury
 1. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.

 

Okres stażu

 • Świadectwa,
 • Zaświadczenia,
 • Konspekty, scenariusze
 1. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
 • Autorefleksja, autoanaliza;
 • Opis realizacji planu rozwoju zawodowego

 

(V 2014)

 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
 

 

II  SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – DYDAKTYCZNA

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMINY

DOWODY REALIZACJI

 1. Tworzenie własnego warsztatu pracy oraz zgromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych.
 • Przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub Internecie
 •  wyszukiwanie i opracowanie materiałów dodatkowych

(IX 2013 oraz okres stażu)

 • Materiały dodatkowe
 1. Opracowanie wymagań edukacyjnych i kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami i trudnościami w nauce
 • Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących wymagań edukacyjnych i kryteriów ocen w programie nauczania dla wybranych podręczników

(IX 2013)

 • Wymagania edukacyjne
 • Kryteria ocen
 1. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach
 • Studiowanie literatury metodycznej
 • Hospitacje

okres stażu

 • Konspekty
 • Arkusze obserwacji lekcji
 1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
 • Obecność na lekcjach innych nauczycieli
 • Omówienie i zapisanie wyników hospitacji

 

okres stażu

 • Arkusze obserwacji lekcji
 1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
 • Opracowanie scenariusza zajęć;
 •  Konsultacja, analiza.

okres stażu

 • Arkusze obserwacji lekcji
 • Wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
 • Uwagi opiekuna stażu na temat pracy dydaktycznej

 

 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów
 • Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu z j. niemieckiego dla klas I-III

 

(XII 2013)

 • Scenariusze konkursów;
 1. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie lekcji, obserwacje lekcji
 • Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne
 • Przeprowadzanie ankiet wśród uczniów

okres stażu

 • Dokumenty pohospitacyjne
 • Arkusze obserwacji lekcji
 • Ankiety

 

 1. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego
 • Kursy metodyczne, szkolenia itp.
 • Aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania
 • Studiowanie literatury i czasopism pedagogicznych.
 •  Prowadzenie rejestru przy swoich pozycjach bibliograficznych.

 

okres stażu

 • Notatki bibliograficzne;
 • Zaświadczenia.
 • Certyfikaty
 1. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
 • Gromadzenie dokumentacji
 • Analiza dokumentacji
 • Korzystanie z wniosków

okres stażu

 • Konspekty
 • Plany wynikowe
 • Testy
 • Zaświadczenia publikacji artykułów i konspektów w Internecie

 

 

 

III SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA

 

 1. Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły

 

 • Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego

(X 2013)

 • Notatki własne.
 1. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo –wychowawczych ucznia
 • Rozmowy z uczniami
 • Obserwacja uczniów
 • Studiowanie literatury psychologicznej i dydaktycznej

 

Okres stażu

 • Notatki bibliograficzne.
 1. Propagowanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz tolerancji i odpowiedniej postawy wobec innych, również obcokrajowców
 • Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów niemieckojęzycznych
 • Rozmowy z uczniami
 • Dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych

 

Okres stażu

 • Konspekty
 1. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
 • Zapoznanie się z sytuacją oraz orzeczeniem ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych
 • Dodatkowe zajęcia dla uczniów słabszych
 • Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz z rodzicami

Okres stażu

 • Notatki własne
 • Dzienniki zajęć
 1. Współorganizacja i udział
  w uroczystościach
  i imprezach kulturalnych
 • Dzień Języków Obcych

 

 • Zdjęcia;
 • Notatki
  z uroczystości.
 1. Opieka nad uczniami na terenie i poza terenem szkoły.
 • Dyżury na szkolnym korytarzu;
 • Dbanie o bezpieczeństwo uczniów;
 • Stosowanie zasad BHP.

Okres stażu

 •  
 

 

IV  SFERA ROZWOJU ZAWODOWEGO – OSOBISTA

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMINY

DOWODY REALIZACJI

 1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
 • Publikacja planu rozwoju oraz własnych materiałów w Internecie
 • Współpraca z innymi nauczycielami i wymiana doświadczeń

 

okres stażu

 • Portale internetowe
 1. Udział w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie
 • Udział w radach pedagogicznych
 • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
 • Szkolenia

 

okres stażu

 • Listy obecności
 • Zaświadczenia
 1. Analiza i samoocena swoich zachowań

 

 • Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych

okres stażu

 • Wyniki pedagogiczne
 • Wnioski do dalszej pracy
 1. Wykorzystanie komputera i Internetu w pracy pedagogicznej
 • Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami
 • Wykonanie środków dydaktycznych do zajęć.
 • Opracowanie testów, sprawdzianów

 

okres stażu

 • Scenariusze lekcji;
 • Wykaz stron internetowych
 • Materiały z Internetu
 •  wykorzystane na lekcjach.
 

Plan zatwierdził:

.........................................                              ..............................................                                    ............................................

        podpis stażysty                                            podpis opiekuna stażu                                            podpis dyrektora szkoły